7: Konjunktioner og syntaks

Bindeord og ordstilling