6: Pronominer og Præpositioner (stedord og forholdsord)

Possessive pronominer = ejestedord
Relative pronominer = henførende stedord